Inleiding

Met Snap kan je berekeningen uitvoeren en de ontvangen respons categoriseren naar codes. Dan kan je deze resultaten gebruiken in verdere pagina's van je vragenlijst. Je kan de tekst wijzigen, codes aan vragen toevoegen en wijzigen welke vragen worden getoond in functie van je berekende resultaten


Dit voorbeeld toont hoe je kan berekenen hoe lang iemand heeft moeten wachten om een apotheker te zien, en toont een verontschuldiging waar nodig.

Achtergrond

In-line berekeningen werken op antwoorden terwijl de enquête wordt ingevuld. Combineer de resultaten met tekstsubsctitutie (Piping), routing (skip logic) en maskering om je vragenlijst in realtime aan te passen. Dit kan gaan van de tekst die de respondent te zien krijgt tot de vragen die worden getoond.

In-line berekeningen gebeuren in Snap door het gebruik van afgeleide variabelen (derivced variables).

Je kan de inhoud van een afgeleide variabele in de vragenlijst tonen en/of andere onderdelen van de vragenlijsten tonen of verstoppen, afhankelijk van de waarde van die afgeleide variabele

Bijvoorbeeld: je kan de waarde van een afgeleide variabele in je vragenlijst tonen om:

 • kosten op te tellen en het totaal te tonen (in een afgeleide quantity variabele)
 • een titel toe te voegen aan iemands naam (in een afgeleide literal variabele)


Wanneer je de inhoud die getoond wordt in de vragenlijst wil wijzigen, kan je kiezen wat je wil tonen, door de waarde van een afgeleide variabele te testen. Je kan:

 • tekst wijzigen in functie van het resultaat
 • vragen en tekst tonen of verstoppen afhankelijk van het resultaat
 • routing gebruiken om naar andere delen van de vragenlijst te springen, afhankelijk van het resultaat


Stap 1 - Maak een afgeleide variabele om de wachttijd te berekenen

Je kan berekenen hoe lang iemand op zijn afspraak heeft moeten wachten en een verontschuldiging tonen wanneer dat te lang is. Je moet een afgeleide variabele creëren om te berekenen hoe lang de persoon heeft gewacht. Dit voorbeeld gaat ervan uit dat het tijdstip van de afspraak wordt geregistreerd in Q1 en het tijdstip waarop de respondent werd gezien wordt geregistreerd in Q2.

 1. Klik Variables window button om het  Variables scherm te tonen
 2. KlikNew button om een nieuwe variabele toe te voegen
 3. Specifieer de details van de variabele als volgt:
  Name: Delay.
  Label: Wait time to see pharmacist.
  Type: Derived (de variabele zal haar data afeleiden van de andere tijdsvariabelen)
  Response: Quantity (de variabele zal een aantal seconden bevatten)

  Smart reporting: image of

 4. Stel de waarde voor de  Valid code in op Q2-Q1  om het verschil te berekenen tussen beide tijdstippen. Pas op : deze berekening gaat ervan uit dat Q2 groter is dan Q1.
 5. Klik save om de variabele te bewaren


Stap 2 - Creëer de afgeleide variabele om de wachttijden te categoriseren

Je kan de tijden categoriseren in aparte codes door een tweede afgeleide variabele te gebruiken. Dit zal de nodige verontschuldigingstekst aanleveren wanneer dat nodig is. Tijden in Snap worden bewaard in seconden. De afgeleide variabele berekent de tijdspannes in seconden en categoriseert ze vervolgens.


 1. Klik Variables window button op de Snap Toolbar om het Variables scherm te tonen.
 2. KlikNew button in het Variables scherm om een nieuwe variabele toe te voegen.
 3. Specifieer de  Variable details als volgt:
  Name: delayband.
  Label: Delay codes used for apology.
  Type: Derived (de variabele zal haar data afleiden van de Delay variabele die je in Stap 1 creëerde).
  Response: Single (de data zal getagoriseerd worden in één van de categorieën die je maakt)
 4. Dubbelklik in het eerste code label en voeg  appt time ok. Dit is een vertraging van minder dan 10 minuten

  Derived variable with insert button highlighted

 5. Klik [Tab] om naar de Values kolom te gaan. Voer hier delay < 601 in. Dit is een vertraging van 10 minuten of minder
 6. Klik [Tab] om naar het volgende code label te gaan en voer hier more than ten minutes in. Voer dan delay < 1200 als value in. Dit is de tijdsspanne van tien tot 20 minuten. Aangezien de codes worden nagekeken in de volgorde van boven naar beneden, zal een waarde van minder dan 10 minuten al in de eerste categorie worden ondergebracht
 7. Klik [Tab] om verder te gaan naar het volgende code label, en voer daar more than twenty minutes in. Voer delay < 3600 als value in. Dit is de tijdsspanne van twintig tot zestig minuten.
 8. Klik [Tab] om naar het volgende code label te gaan en voer more than an hour in. Typ true in het value veld in. Dit zal alle waardes boven 3600 seconden bevatten.
 9. Klik save om de afgeleide variabele te bewaren

De tekst in code labels 2,3 en 4 zal geplaatst worden in de vragenlijst, wanneer dat van toepassing is. Het is niet nodig om de tekst in code label 1 in de vragenlijst te tonen.


Stap 3 - gebruik de code labels in je vragenlijst

Je kan het label van een geselecteerd antwoord in je vragenlijst invoegen. In dit voorbeeld, voeg je de verontschuldiging toe wanneer de vertraging meer dan 10 minuten bedraagt, of een appreciatie indien de vertraging minder dan 10 minuten is. Deze tekst wordt getoond in 2 instructies (instruction style questions)

 1. Klik Questionnaire window: design modeom naar het Questionnaire Design scherm te gaan.
 2. Ga naar het einde van de vragenlijst en druk Enter om een nieuwe variabele te maken
 3. Wijzig de stijl naar instruction en typ de eerste boodschap "Fantastisch, we streven er naar om alle bezoekers binnen de 10 minuten nà hun afgesproken tijdstip te ontvangen"
 4. Druk Enter om een nieuwe instructie te maken
 5. Voeg het eerste deel van de verontschuldiging toe "Wij betreuren het dat je moest wachten"
 6. In de toolbar selecter je Font > Insert en selecteer je Variable Field in het dropdown menu.
 7. Het New variable field dialoogscherm verschijnt. Selecteer delayband als variabele en Reply als aspect.

  New vaariable field getting context aspect

 8. Klik [OK]. Snap zal de naam van de vraag tonen tussen accolades.{delayband}, om zo te tonen dat het over een tekstsubstitutie veld gaat.
 9. Voeg de tekst “Gelieve onze verontschuldigingen te aanvaarden” toe
 10. Klik save om de wijzigingen op te slaan.


Stap 4 - Toon of verstop de tekst, afhankelijk van het antwoord

Je kan vragen en instructies zo instellen dat ze getoond worden in functie van routing voorwaarden. Stel voorwaarden (skip logic) in op je instructies zodat de juiste wordt getoond, afhankelijk van de wachttijd.

 1. Selecteer je instructie voor "geen vertraging" en klik Routing button op de Questionnaire toolbar om het Routing Rules dialoogvenster te openen.
 2. klik [Add] om een nieuwe regel te bouwen, en stel het type in op Conditionally Ask Question. klik [OK].
 3. Voer delayband = 1 in in het If veld en klik [OK]. De geselecteerde instructie (tekst) zal getoond worden indien de patiënt minder dan 10 minuten moest wachten.

  Routing Rules delayband If

 4. Selecteer de instructietekst met de verontschuldiging en voeg een nieuwe routing regel toe, op dezelfde manier , maar stel nu het If veld in op delayband > 1 en klik [OK]. De geselecteerde instructietekst zal getoond worden wanneer de patiënt méér dan 10 minuten heeft moeten wachten.Stap 5 - Test uw vragenlijst


Wanneer je vragenlijst klaar is, moet je nakijken of alles werkt zoals je wenst.

 1. Publish de enquête met Preview.
 2. Klik doorheen de preview, terwijl je verschillende afspraaktijden en tijdestippen wanneer je werd ontvangen invoert. Test zo de verschillende scenario's. Kijk na of de verontschuldigen verschijnen wanneer de vertraging tussen 10 en 20 minuten, meer dan 20 minuten of meer dan een uur bedraagt. Kijk ook na of de appreciatie verschijnt wanneer de vertraging minder bedraagt dan 10 minuten.

  Preview with two time questions