In vorige worksheets toonden we hoe je het verschil tussen datums en tijden kon berekenen. Deze worksheet bouwt hier verder op, door te tonen hoe je het verschil (in uren) kan berekenen tussen tijdstippen die zich voordoen op verschillende datums. Dit kan je bijvoorbeeld vertellen hoelang iemand heeft gereisd.

Je kan deze informatie dan onmiddellijk gebruiken voor analyses, of een verdere afgeleide variabele gebruiken om deze informatie in reeksen op te splitsen, die worden bepaald door tijdsintervallen. Bijvoorbeeld : een korte trip, een middellange trip en lange wachttijden)

Achtergrond

Snap slaat datum en tijdstippen op in een format dat je voor berekeningen kan gebruiken. Wanneer je Snap aangeeft dat antwoorden een datum of een tijd zijn, dan zal Snap specifieke berekeningen gebruiken om de verschillen ertussen te bepalen. Het verschil tussen datums wordt weergegeven in dagen, het verschil tussen tijdstippen wordt gegeven in seconden.

Dit voorbeeld gebruikt een reis die start op maandag de 1ste om 21.00 uur en eindigt op donderdag de 4de om 10.00 uur. We tonen hoe je de lengte van deze reis kan berekenen.

Door twee verschillende afgeleide variabelen te gebruiken, kan je de zélfde gegevens in kwantitatieve en kwalitatieve vorm weergeven, wat dan weer verschillende soorten analyse toelaat.

Stap 1: Maak de tijd- en datumvragen

 1. Open je vragenlijst.We veronderstellen hier dat je enkele vragen stelt over iemands verplaatsing naar een vakantiebestemming.
 2. Voeg de vraag toe ivm de vertrekdatum
  • Creëer een vraag door op add op de toolbar te klikken.
  • Stel de stijl van de vraag in op Open First.
  • Stel het responstype in op Date.

   Response shown as Date
  • Voer de tekst in "gelieve de datum en uur van uw vertrek in te vullen"
  • In het grid label plaats je "Vertrekdatum"
 3. Voeg de vraag toe ivm de vertrektijd
  • Klik op de [Enter] toets om een nieuwe vraag te maken.
  • Stel de stijl in op Open Next.
  • Stel het responstype in op Time.
  • In het grid label plaats je "Vertrekuur".
 4. Herhaal dit voor de aankomstdatum en -tijd, en wijzig de tekst navenant.

  CD: date and time questions

Stap 2: Wijzig de namen van je variabelen om de berekening te vereenvoudigen.

De variabelen die je maakte dragen een vraagnummer. Aangezien we ze gaan gebruiken in een formule, is het makkelijker om een naam toe te kennen die de lading dekt.

 1. Rechterklik op de vraag ivm de vertrekdatum, en selecteer Variable properties
  Variables properties with Name dateA
 2. Wijzig de naam van de variabele naar DateA en klik [OK].
 3. Wijzig de variabele naam voor de vertrektijd naar TimeA op dezelfde manier.
 4. Wijzig ook de andere variabelen naar DateB en TimeB.

Stap 3: Maak de afgeleide variabele om het verschil te berekenen

Nu moet je een afgeleide variabele maken om het verschil te berekenen tussen de vertrek- en aankomsttijd.

 1. Klik VariablesButton om het variables scherm te openen
 2. Klikadd om een nieuwe variabele te maken
 3. Stel de naam in op timedelay, het type op Derived en het antwoord op Quantity.
 4. Geef een relevant label aan je variabele (bijvoorbeeld : "Verschil tussen vertrek- en aankomsttijd in uren)

  Showing a variable formula for calculating hours
 5. Plaats nu de formule in het Valid veld
 6. Het eerste deel van de formule berekent het aantal dagen van de reis en zet ze om naar uren, door ze te vermenigvuldigen met 24
  (DateB-DateA)*24
 7. Het tweede deel berekent het verschil tussen de 2 tijdstippen. Wanneer je een tijdstip van een ander tijdstip aftrekt in Snap, zal Snap je altijd een positieve waarde geven. Wanneer de tweede tijd voor de eerste plaatsvindt, gaat Snap ervan uit dat het ene voor middernacht is, en de andere nà middernacht. Zo wordt een tijdsspanne ook correct berekend indien dit middernacht overlapt. Dit betekent dat 10am - 09pm 13 uren zal opleveren, in plaats van 11 uren. Snap berekent het verschil in seconden. Om dit om te zetten naar uren, moet je de uitkomst delen door 3600.
  (TimeB-TimeA)/3600
  Time formula showing second conversion
 8. Het laatste deel van de berekening is om uit te zoeken wat er gebeurt indien de 2de tijd voor de eerste plaatsvond. Het diagram hieronder toont een reis die startte op maandag de 1ste om 09PM en eindigde op donderdag de 4de om 10AM.
  CD: calendar showing arrow across several days
  Her eerste deel van de berekening levert het aantal dagen op (4-1), met als uitkomst 3 volle dagen. Het tweede deel van de berekening levert de tijd op. 10AM - 9PM levert 13 uren als uitkomst. Het eindresultaat geeft dus verkeerdelijk 3 volle dagen en 13 uren, terwijl de reistijd in werkelijkheid 2 volle dagen en 13 uren bedroeg. Daarom moet de formule 24 uren aftrekken van het totaal, indien de 2de tijd voor de eerste valt (TimeB<TimeA). Voor het sleutelwoord num te gebruiken kan je het restltaat van de test in een numerieke waarde veranderen, zodat ze 1 voor true en 0 voor false is. Wanneer je dat resultaat vermenigvuldigt met 24, krijg je het juiste aantal uren dat moet afgetrokken worden. 0 wanneer TimeB niet groter is dan TimeA, en 24 wanneer TimeB wél groter is dan TimeA.
  (24 *num(TimeB<TimeA))
  De volledige berekening leest als volgt : (DateB-DateA)*24 + (TimeB-TimeA)/3600 - 24*num(TimeB<TimeA)Variable details howing full time formula
 9. Klik Save of [Enter] om je nieuwe variabele te bewaren.

Stap 4: De data opsplitsen in reeksen voor analyse

 1. Klik add om een nieuwe variabele te maken, die de lengte van de reis weergeven
 2. Stel de Naam in op tripType, het Type op Derived, en de Response op Single. Voeg een label toe aan de omschrivjing
 3. In het eerste Label veld typ je Quick trip, en als waarde timedelay<=2. Alle cases waar de tijd minder of gelijk is aan 2 uur, zal als "snelle trip" worden geklasseerd.
 4. In het tweede Label veld typ je Medium trip en als waarde timedelay <=6. Alle cases waar de tijd tussen 2 en 6 uur bedraagt, zullen hieronder vallen
 5. In het derde Label typ je Long trip en als waarde timedelay >6. Alle cases waar de tijd meer dan 6 uur bedraagt worden geklasseerd als Long trips.

  Variable showing banded trip type response

Je kan nu analyses maken door gebruik te maken van de tripType of de  timedelay variabele. Bijvoorbeeld:

2D chart of trip lengthPreview of a simple stats table of timedelay

Wijzig de variabele namen terug naar vraagnummers

Wanneer je de namen van de variabelen wijzigde naar DateA en DateB etc, maakt dat de vraagnummering in je vragenlijst verwarrend. Je kan deze opnieuw wijzigen naar Q1.a, Q2.a etc. De namen zullen automatisch gewijzigd worden inde formule voor timedelay.

Je kan ook de vraagnummers verbergen in je vragenlijst. Kies Show in de toolbar topics, Name in de dropdown lijst, en haal het vinkje weg in de Show box.

Selected queestions with Show Name cleared